Maliyet Politikası

Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 5174 sayılı Kanunun Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği kapsamında; üyelerinden almış olduğu kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, yayın gelirleri, bağış-yardım, iştiraklerden ve sair gelirlerden oluşan kaynakları ile kanunda belirtilen kuruluş amaçlarını ve kalite politikası kapsamında oluşturulan stratejik ana hedeflere ulaşmak ve alt hedefleri gerçekleştirmek üzere;

*İhtiyaç duyduğu mali kaynaklarını, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerini esas alarak riskin en az olduğu alanda değerlendirmek.

* Muhasebe ilkeleri doğrultusunda şeffaflık, doğru bilgi, zamanında bilgi sağlamak adına kurulan sisteme göre düzenli mali raporları ilgili ve yetkililere sunmak.

* Oda mevcut kaynaklarını iç ve dış müşterisinin memnuniyetine yönelik kaliteli hizmet için en etkin biçimde kullanmak.

* Oda mevcut kaynaklarını bulunduğu bölgedeki üretimi ve istihdamı destekleyici yönde kullanmak.

* Yönetimde sağlıklı bir kontrol bilinci oluşturmak ve etkin mali kontrol ortamı sağlamak.

* Hesapları İnceleme Komisyonunun tespit ve önerileri doğrultusunda Yıllık Cari Bütçeyi hazırlamak ve Meclise sunmak.

* Oda Stratejik Planı ve Yıllık İş Planı stratejik hedefler kapsamında ki faaliyetlerini, yıllık cari bütçeye göre yürütmek.

* Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tek düzen muhasebe sistemine göre mali faaliyet gösteren odanın; mali kaynaklarının yönetiminin izlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru mali bilgiler sağlamak.

* Odanın sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat olarak, iştirak olarak ve fon alarak değerlendirmek.

* Finans sektöründe araştırmalar sonucu kararlar alarak; Odanın finans kaynaklarının daha güçlü olmasını sağlamak.

* TOBB 5174 sayılı kanun çerçevesinde yasal yolları kullanarak; Odamız mevcut kaynaklarını artırmak.